…The foremost Srivaishnava Acharyar….

srIshailEsha dayApAtram dhIbhaktyAdi guNArNavam | yatIndra pravaNam vandE ramya jAmAtaram munim || lakshmI nAtha samArambhAm nAthayAmuna madhyamAm | asmadAchArya paryantAm vandE guru paramparAm || The above sloka …. reverberates in all srivaishnava temples and homes glorifying the rich sampradaya we have inherited from our poorvacharyas …. Swamy ¬†Nathamunigal and Swamy ¬†Alavandar, the two great acharyas¬† … Continue reading …The foremost Srivaishnava Acharyar….