At Tirumala …. Lord Venkateshwara Abhisheka vaibhavam …….. VenkaTAdri samam sthAnam brahmANDe nAsti kinchana … venkateSa samo devo …. na bhUto na bhaviSyati……..

VASTRALANKARANA SEVA AT TIRUMALA