Lord Athi Varadhar darshanam … a boon not to be missed …..

srIranga mangaLa nidhim karuNA nivAsam* (Srirangam for South)

*srI vEnkatAdhri sikarAlaya kALa mEkam* (Tirupathi for North)

*srI hasthisaila sikarOjvala pArijAtham* (Varadharaja perumal temple for East)

*srIsam namAmi sirasA yadhusaila dhIpam* (Melkote temple for West)

Leave a Reply